Polityka przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Elektrum Group Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi – śródmieście, XX Wydział Gospodarczy KRS, |KRS 0000818233 |NIP 7292732793|REGON 385127937, Kapitał zakładowy 200 000,00 zł (dalej jako „Administrator”).Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:I KORESPONDENCJA, KONTAKT TELEFONICZNY

  • W przypadku kierowania do nas korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną – dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane przez nas wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona jako prośba o nasze stanowisko/kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku ze świadczonymi usługami.
  • W przypadku kontaktu telefonicznego dane osobowe zbierane podczas tej rozmowy przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu udzielenia Państwu informacji lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy jak np. umówienie spotkania lub wizyty. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona jako prośba o nasze stanowisko/kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO), polegający na udzieleniu potencjalnym klientom/klientom informacji.

  II SPOTKANIA SUŻBOWE/BIZNESOWE

  • W związku z prowadzoną przez nasz działalność gospodarczą zbieramy dane osobowe również podczas spotkań biznesowych, wizyt służbowych, jak również podczas wymiany wizytówek służbowych, w celach nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona jako wola uczestnictwa w spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim
  jest utrzymanie kontaktów biznesowych i/lub służbowych. Podstawą prawną przetwarzania w takim wypadku jest też niezbędność przetwarzania dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  III ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

  • W razie przetwarzania danych osobowych, gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy, przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, najpóźniej w momencie zawierania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy.

  IV REKRUTACJA

  • Przetwarzamy także dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy. Podstawą przetwarzania danych w tym celu jest zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO. W razie przetwarzania danych osobowych w tym celu przekazujemy osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych wraz z pierwszą korespondencją kierowaną do tej osoby. Przetwarzamy jedynie dane osobowe niezbędne dla osiągnięcia celu w jakim zostały zebrane.

  We wskazanych powyżej celach przetwarzamy wyłącznie dane osobowe zwykłe.

  Przetwarzane przez nas dane osobowe pozyskujemy bądź bezpośrednio od osób, których dane dotyczą bądź z powszechnie dostępnych źródeł tj. z sieci Internet.

  Dane osobowe przez nas przetwarzane mogą być ujawniane, na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze lub prawne. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do
  zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu rozwiązania umowy. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują względem nas następujące prawa:
  a) prawo dostępu danych osobowych
  b) prawo do sprostowania danych
  c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  d) prawo do usunięcia danych
  e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w zakresie w jakim dane
  są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
  f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego
  interesu, w tym w celu prowadzenia korespondencji oraz załatwienia sprawy
  g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody,
  osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć zgodę, co jednak nie wpływa
  na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody

  Nadto, osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku zawarcia umowy podanie danych może być wymagane ze względu na obowiązek podatkowy. Odmowa podania danych może uniemożliwić nam prowadzenie korespondencji, załatwienie sprawy, podjęcie działań niezbędnych do zawarcia umowy
  jak np. umówienie terminu spotkania lub wizyty, utrzymanie kontaktów biznesowych/służbowych, zawarcie i/lub wykonanie umowy.

  Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych skontaktuj się z nami:
  • Poprzez kontakt mailowy na adres ksiegowosc@elektrumgroup.pl
  • Osobiście lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej

Polityka prywatności

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że strona wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie internetowej), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Kupujących.
  3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
  4. utrzymania sesji Użytkownika serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.